Terms

De algemene offerte- en contractvoorwaarden van More Millimeter.

Onze algemene offerte- en contractvoorwaarden

 1. De offerte betreft de productie van houten buitenschrijnwerk exclusief eventuele plaatsing (zie punt 11.)
 2. De aanbieding is behoudens anders vermeld in de offerte 1 maand geldig, de vervaldag is op de offerte vermeld
 3. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, eventuele plannen of lastenboeken dienen slechts ter inlichting en kunnen nooit tegen ons worden ingeroepen
 4. De offerte geldt voor alle in de opsomming opgenomen posten; deelbestellingen of bestellingen na vervaldag van de offerte kunnen bijgevolg aangepaste prijzen rechtvaardigen of de aanrekening van 25% van de niet uit te voeren of de niet uitgevoerde werken met een minimum van 500€
 5. De prijzen zijn berekend voor de CNC productie ramen en deuren volgens door u opgegeven productiematen
 6. De prijzen zijn berekend voor de afhaling door uw zorgen op onze ateliers te Aalter van de al dan niet afgewerkte, al dan niet van glas voorziene ramen en deuren 
 7. De ramen en deuren worden steeds gefactureerd aan de eenheidsprijzen x de overmeten maten, na de correcte opmeting wordt de raammatrix en de offerte as built opgemaakt; eventuele aanpassingen met de offerte van de bestelling worden in de saldo factuur verrekend
 8. De beglazing wordt steeds gefactureerd aan 95% van de oppervlakte van de ramen zelf en dit volgens de samenstelling in de matrix opgenomen; dit met een minimum van 0,50 m² per stuk;  eventueel nodige aanpassingen in de samenstelling ervan zullen as built verrekend worden
 9. Massief hout heeft een gemiddelde Uf-waarde; de opgegeven Uw-waardes zijn bijgevolg ook gemiddeld en dienen door de EPB-verantwoordelijke als dusdanig samen met de beglazing berekend te worden
 10. Alle eenheidsprijzen zijn exclusief BTW, het BTW% en de facturatiegegevens dienen bij bestelling door de opdrachtgever gestaafd voor waar en echt, deze zijn achteraf niet meer te wijzigen
 11. De offerte geldt voor de  alle in de opsomming opgenomen posten;  deelbestellingen of bestellingen na de vervaldag  kunnen bijgevolg aangepaste eenheidsprijzen rechtvaardigen; of de aanrekening van 25%  van de niet uit te voeren of niet uitgevoerde werken (met een minimum van 500€; indien op het ogenblik van de annulering goederen reeds verwerkt, besteld of aangekocht zijn, zal de opdrachtgever ons integraal dienen te vrijwaren tav de reeds betaalde facturen en tav onze leveranciers
 12. Optioneel kunnen de opmetingen door ons voorzien worden; hiervoor wordt afzonderlijke prijs aangeduid
 13. Optioneel kan de levering en plaatsing door Speeckaert-Houtprojecten voorzien worden; hiervoor wordt een afzonderlijke offerte annex  voorwaarden opgemaakt. Ingeval plaatsing door onze zorgen wordt de beglazing steeds op werf zelf geïnstalleerd
 14. Een bestelling kan enkel schriftelijk geplaatst worden door het correct invullen en ondertekenen van de laatste pagina van de offerte en na opmaak van onze orderbevestiging
 15. Voor, tijdens en na de levering of uitvoering van onze werken mogen foto’s genomen en door ons vrij gebruikt worden voor controle (bv bij beschadigingen of verkeerd gebruik na installatie), commerciële (website, sociale media,…) of juridische doeleinden. Voor en tijdens de werken mogen wij reclamewerfpanelen (700x1000 mm) en/of heras werfafsluiting met volle reclamedoek (1750x3350) zichtbaar op de werflocatie aanbrengen of installeren. 

Onze specifieke verkoopsvoorwaarden

 1. Indien de opmeting door onze zorgen dient te gebeuren, wordt dit in 1 beweging uitgevoerd en pas na plaatsing van ALLE dorpels, lintelen, … en alle elementen nodig voor het bepalen van de overmeten maatvoering (= te maken hoogte en breedte); de prijs hiervoor zal afzonderlijk op de offerte vermeld worden
 2. Indien bij de opmeting niet ALLE  maten fysiek kunnen opmeten worden, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor foutieve afmetingen nadien; extra kosten nodig voor aanpassing zullen in regie en materiaalkost worden aangerekend.
 3. De vastzetting van de beglazing gebeurt steeds tenzij uitdrukkelijk in de offerte vermeld van binnenuit met genagelde glaslatten;  doordat het schrijnwerk eerst gelakt wordt vooraleer de beglazing geplaatst wordt, zijn de nagelgaten van de glaslatten zichtbaar. Het desgewenst opstoppen ervan is niet door ons voorzien en nooit inbegrepen in onze eenheidsprijzen
 4. De als optie aangeboden derde laklaag kan NOOIT als eindlaag aanzien worden;  wij raden aan als finishing touch nog een laatste laag te laten aanbrengen na volledige voltooiing van het project. Retouches of vierde laag zijn NOOIT inbegrepen in onze opgegeven prijzen en kan geen voorwerp van discussie zijn
 5. Een geplaatst kleurstaal is steeds indicatief en nooit bindend voor de kleurvastheid; door zijn natuur kunnen verschillende houten onderdelen van eenzelfde element  op verschillende manier kleur opnemen; kleurverschillen bij een (semi)transparante afwerking zijn mogelijk en toegestaan en kunnen geen voorwerp van discussie zijn
 6. Tenzij vooraf volledig in detail omschreven bij uw prijsvraag, hebben wij geen zicht of de door ons aangeboden elektrisch aan te sluiten toestellen compatibel zijn met de aanwezige of nieuw te installeren domotica, leidingen of sturingen. We raden u aan dit om garantieredenen te laten uitvoeren door onze vaste leverancier en onmiddellijk bij plaatsing.  Het aansluiten en afregelen zal steeds gebeuren in regie en materiaalkost. Op latere aansluiting  & afregeling door derden dragen wij geen verantwoordelijkheid meer  en vervalt de garantie volledig.
 7. We hebben niet altijd duidelijk zicht of kennis van de borstweringshoogtes. Doorvalbeveiliging is nooit in onze offerte voorzien, eventuele aanpassingen in glasdiktes en glasprijzen zijn dus mogelijk
 8. Wij zijn niet verantwoordelijk, noch bevoegd voor stabiliteits- of sterktestudies en de kosten hiervoor zijn bijgevolg niet in onze prijzen inbegrepen. Indien afmetingen of waardes in onze offerte vermeld zijn, blijven deze steeds indicatief en dienen steeds door de architect, ingenieur of bouwheer nagezien voor goedkeuring. Eventuele noodzakelijke aanpassingen van materialen of secties kunnen meerprijzen impliceren.  Bij problemen achteraf of gebrek aan nazicht kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.
 9. De opmaak van de productietekeningen start slechts wanneer vooraf alle technische, esthetische en glaseigenschappen eenduidig zijn besproken en vastgelegd. De software productietekeningen worden éénmalig opgemaakt en in PDF ter schriftelijke goedkeuring doorgestuurd. Aanpassingen achteraf zullen steeds in regietarief à 55€/u worden aangerekend en afzonderlijk gefactureerd
 10. Valse centers zijn steeds symmetrisch en obv een goniometrische figuur en ons in ACAD vooraf door de architect bezorgd.

Algemene garantie

 1. De aansprakelijkheid mbt de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant van deze producten verstrekte waarborgen. Onze verantwoordelijkheid gaat dus nooit verder dan toegestaan door onze leveranciers.  Deze waarborgen en beperkingen zullen aan de opdrachtgever kunnen tegensteld worden. 
 2. In het bijzonder verwijzen wij naar de uitsluitingen en beperkingen op garantie voor wat betreft onbehandeld schrijnwerk,  authentiek schrijnwerk, geteste afmetingen en toegestane gewichten voor raam- en deurbeslag (afmetingen raam en deurvleugels, ..)  thermische breuken beglazing, …
 3. De 10-jarige aansprakelijkheid  voorzien in artikels 1792 en 2270 van het BW is waar wettelijk voorzien van toepassing. Indien voldaan aan de voorwaarden (stedenbouwkundige vergunning vereist met verplichte tussenkomst van een architect voor werken gelinkt aan de gesloten ruwbouw van een eengezinswoning  of appartement bestemd voor bewoning van een gezin of alleenstaande) is de wet Peeters Borsus per 01.07.18 van toepassing en zal een forfaitaire kost voor de werken waarop betrekking worden aangerekend en in offerte opgenomen.
 4. De garantie op het raam- en deurbeslag is beperkt tot 1 jaar na datum factuur, behoudens verkeerd gebruik of slecht onderhoud
 5. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maand vanaf de factuurdatum van de uitgevoerde werken. Op de uitgevoerde herstellingswerken wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout is bewezen met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling
 6. De waarborg dekt evenwel niet :
  • het verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van producten, materialen of toestellen
  • de schade veroorzaakt door overmacht
  • de schade veroorzaakt door verkeerd onderhoud of gebrek aan onderhoud
  • een verkeerde handeling  of de opzettelijke fout van even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden
  • kromtrekken van panelen bij niet gelijktijdige of verschillende behandeling van beide zijden
  • thermische breuken of slijpspatten op beglazing
  • alle plaatsingskosten (uitbraak, transport, kraanwerk, containerkost, … en prestaties voor nieuwe plaatsing) van glaspartijen in garantie (de fabrieksgarantie beperkt zich enkel tot de ruit zelf)
  • dichtheid van profielen en verbindingen, hechting van siliconen of elastisch voegwerk bij onbehandeld schrijnwerk
  • vorst- en vochtschade wanneer tijdens de uitvoering der werken niet is voldaan aan de noodzakelijke klimatologische omstandigheden
  • wind- en waterdichtheid bij naar buiten opendraaiende buitendeuren
  • het kromtrekken van deurvleugels hoger dan  2,50 m
  • het kromtrekken van deurvleugels in combinatie met een secundaire deurvleugel vastgezet met kantschuiven
  • windscheuren, windbarsten zijn eigen aan de grondstof hout en kan niet aanzien worden als gebrek
  • dode wormsteken, kleurverschil of ruwe opwolling van fijne houtvezel ontstaan soms na behandeling en kan niet aanzien worden als een gebrek

Garantie op afwerking en kleur

 1. De aangebrachte afwerkingen zijn steeds monocolor (dit houdt in dat zowel de binnen- als de buitenzijde afgewerkt worden in hetzelfde materiaal met dezelfde kleur en hetzelfde aantal lagen – bicolor is niet mogelijk)
 2. Onze verantwoordelijkheid bestaat er in de constructie van het houten schrijnwerk zo lang als mogelijk intact te houden. In die zin spreken we niet van een levensduurgarantie maar van een levensduurverwachting van de afwerkingsproducten. Deze levensduurverwachting is in de eerste plaats afhankelijk van het gekozen type hout en zijn impregnatievermogen, het gekozen afwerkingsproduct  en het aantal afwerkingslagen, maar evenzeer van de locatie (kustgebied, bosrijk gebied, hoogtepositie, oriëntatie) als de geheel of gedeeltelijke blootstelling aan zon, regen, wind of andere klimatologische omstandigheden.
 3. De levensduurverwachting van de afwerkingsproducten bedraagt maximum 3 jaar (echter alleen bij een correct onderhoud), dit komt overeen met de degradatieperiode van het afwerkingsproduct. Nadien dient het schrijnwerk te worden onderhouden met hetzelfde product als voorheen aangebracht.
 4. Gedurende deze periode van maximum 3 jaar wordt enkel garantie gegeven op de “onthechtings”schade en niet op de verkleuring of verwering, en dit terug enkel als de ramen en deuren op een correcte manier met de gepaste middelen worden onderhouden.
 5. In een (semi) transparante  behandeling kan een visuele verandering van kleur (de oorzaak is de natuurlijke opname of beweging van het hout (houtverbindingen) in geen geval gelijk gesteld worden met schade. Een (semi) transparante behandeling heeft GEEN enkele garantie op kleurvastheid, deze is slechts beperkt afhankelijk van de graad van bezonning en de vochtopname.
 6. Gezien de vochtigheidsgraad bij de verwerking van bepaalde massieve hardhoutsoorten (bvb afselia) is zelfs na een 3 laagse dekkende  afwerking uitbloeding mogelijk, normaal en toegestaan. We raden dan ook aan de definitieve eindlaag pas na een periode van 6 maand te plaatsen. 
 7. Retouches na installatie, het opvullen van nagelgaten na installatie glas, het overschilderen van silicone na installatie glas zijn NOOIT inbegrepen strikt op te volgen en hiervoor de passende producten aan te kopen 
 8. Voor de bescherming en het correcte onderhoud verwijzen we naar de ingesloten leidraad Remmers voor dekkende afwerking)  op eenvoudige vraag te verkrijgen. We raden aan voor een langere levensduur van het buitenschrijnwerk dit onderhoudsschema strikt op te volgen en hiervoor de passende producten aan te kopen . Idem verwijzen wij voor een (semi)transparante afwerking naar de onderhoudsvoorschriften

Planning en levertermijn

De leveringsdatum is indicatief bepaald op 6 à 8 werkweken na goedkeuring van de productietekeningen en na de correcte betaling van de voorschotfacturen. Indien het opmeten dient te gebeuren door onze zorgen gebeurt dit pas na betaling voorschotfactuur 1. Pas na de goedkeuring van de productietekeningen en de betaling van voorschotfactuur 2 wordt de productie ingepland en begint de afgesproken levertermijn te lopen.  Wij zijn evenwel niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlenging van de leveringstermijn  te wijten aan:

 • plots en acuut personeelsprobleem (ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag,…)
 • stroompannes of machinebreuk
 • vertragingen bij toeleveranciers ( bv de beschikbaarheid van bepaalde houtsoorten, beslag of onderdelen, beglazing, lak,…)
 • weersomstandigheden, staking, overmacht of vertraging door werken van derden of door niet voorziene werken
 • het niet tijdig betalen van (voorschotfacturen) of het niet schriftelijk goedkeuren van  de productietekeningen

Een vertraging om welke reden ook, kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van de lopende bestelling.

Wanneer en hoe wordt er gefactureerd & ingepland

 1. 1° voorschotfactuur voor 40%  van het totaalbedrag bij de bestelling en onze orderbevestiging betaling enkel via overschrijving 14 dagen factuurdatum zonder kortingen
 2. 2° voorschotfactuur voor 40% van het totaalbedrag na de opmaak van de productietekeningen betaling enkel via overschrijving 14 dagen factuurdatum zonder kortingen. De bestelling van de nodige materialen (hout, beslag, glas, ..) en de productie wordt slechts aangevat na de schriftelijke goedkeuring van deze tekeningen en na betaling van de 2° voorschotfactuur
 3. 20%  van het totaalbedrag + de eventuele verrekening as built in saldofactuur betaling enkel via overschrijving     14 factuurdatum zonder korting - betaling te voldoen uiterlijk bij  afhaling of levering 
 4. Idem facturatievoorwaarden gelden voor het leveren excl plaatsen van aluminium of pvc schrijnwerk
 5. De eventuele plaatsing van de materialen wordt à rato van de vordering der werken gefactureerd (al dan niet vergezeld van een vorderstaat) – betalingen 14 dagen factuurdatum (facturatie via Speeckaert-Houtprojecten of Interiores-Speeckaert)
 6. Korting voor kontante betaling is nooit toegestaan, tenzij een bij bestelling vooraf door beide partijen voor akkoord ondertekend document bijgevoegd
 7. Er worden geen debetnota’s,  overige inhoudingen of borgen op de facturatie toegestaan
 8. Het as built – postinterventiedossier inclusief de nodige attesten voor subsidies beglazing, worden samen met de onderhoudsvoorschriften voor het schrijnwerk, het beslag en de beglazing pas verstuurd na betaling van de saldofactuur 

Onze facturen worden digitaal rechtsgeldig opgezonden. De factuurdatum kan verschillen van de ontvangstdatum om de werken aan de juiste  fiscale periode toe te wijzen. De vervaldatum op de factuur zal rekening houdend met de betalingstermijn van de factuur hierop worden aangepast

Facturatie- en betalingsvoorwaarden

 1. Betaling 14 dagen / kontant factuurdatum zonder kortingen
 2. Korting voor kontante betaling is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk en vooraf schriftelijk vastgelegd
 3. Bij eventuele geschillen zijn alleen het vredegerecht van Deinze en de rechtbank van Gent bevoegd; we behouden ons het recht om de contractuele partij desgevallend te dagvaarden op elke andere plaats door de wet toegelaten.
 4. Onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 3 dagen na ontvangst bij gedetailleerd aangetekend schrijven worden geprotesteerd.
 5. Terechte klachten mbt een bepaald artikel rechtvaardigen alleen het niet betalen van dit artikel op de factuur tot de oplossing ervan. Het niet betwiste gedeelte in overeenstemmende realistische waarde volgt de normale procedure van betaling en rapellering 
 6. De ENAC (exceptio non adimpleti contractus) is van toepassing op de vervallen facturen.
 7. Eventuele schade door ons aangebracht tijdens de uitvoering van onze werken kan nooit ingehouden worden op onze facturatie, doch dient geregeld via de verzekering en afzonderlijke schadeclaim
 8. Eventuele facturen van door derden uitgevoerde werken kunnen in geen geval ingehouden worden op onze facturatie doch dienen vooraf aan uitvoering gemeld en door ons schriftelijk goedgekeurd.
 9. Achteraf betwiste betalingen kunnen in geen geval  worden ingehouden op achteraf opgemaakte facturen.
 10. Klachten ivm verborgen gebreken moeten onmiddellijk na vaststelling bij gedetailleerd aangetekend schrijven worden meegedeeld op straffe van verval.
 11. Het as built – postinterventiedossier inclusief de nodige attesten voor subsidies beglazing, worden samen met de onderhoudsvoorschriften voor het schrijnwerk, het beslag en de beglazing pas verstuurd na betaling van de saldofactuur 

Wat ingeval klachten

 1. Bij afhaling op onze ateliers (of ingeval door ons voorzien bij levering op de door de bouwheer aangeduide locatie) zullen de artikelen of volledigheid en schade door de ontvanger worden nagezien en wordt de leverbon in duplo opgemaakt en ondertekend. 
 2. Bij de levering verbindt de opdrachtgever of zijn gemandateerde zich ertoe om de geleverde goederen te onderzoeken naar hun overeenstemming met het bestelde; zonder schriftelijk protest vanwege de klant binnen de 48 uur vanaf de levering, geldt de definitieve en onherroepelijke aanvaarding  van de geleverde goederen, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft
 3. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de voorschotfacturen en de saldofacturen zonder redelijk protest aanzien worden als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen
 4. Klacht schort verplichting van betaling niet op.

Wat bij niet betaling van een (voorschot)factuur

 1. Behouden we ons het recht toe de werken onmiddellijk stop te zetten tot de factuur vereffend is zonder dat hiervoor door ons enige schadevergoeding van toepassing is
 2. De eigendom van het verkochte wordt pas overgedragen aan de opdrachtgever na volledige betaling en nakoming van zijn verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst; in zoverre de goederen geïncorporeerd zijn of onroerend zijn geworden, wordt krachtens dit beding door de opdrachtgever een terugvorderingsrecht toegekend
 3. De niet geïncorporeerde goederen blijven steeds eigendom van bvba Speeckaert zolang de factuur niet is betaald; er wordt dus nadrukkelijk overeengekomen dat de op de factuur vermelde goederen tot en met de volledige betaling eigendom blijven van bvba F. Speeckaert
 4. Het risico voor verlies of beschadiging wordt niettemin gedragen door de opdrachtgever en dit vanaf het ogenblik dat hij er de (feitelijke) beschikking over heeft
 5. Behouden we ons het recht de werken definitief niet meer  uit te voeren en het saldo van de bestelling te vernietigen; een vergoeding is dan verschuldigd  gelijk aan de reeds door ons uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte goederen verhoogd met de schadevergoeding van 20% op de overeengekomen eenheidsprijzen
 6. Is er van rechtswege  en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning een verwijlintrest verschuldigd van 8% bovenop het verschuldigde factuurbedrag (te rekenen vanaf vervaldatum) en dit volgens de schadebedingen overeenkomstig artikel 1226 van het BW
 7. Is er na verloop van één maand na vervaldag zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de hoofdsom met een minimum van € 250
 8. Indien wij als verkoper/leverancier gegronde bedragen verschuldigd zijn aan de koper/klant zal deze laatste na compensatie van de vorderingen en de tegoeden, recht hebben op dezelfde interesten en schadevergoedingen onder dezelfde voorwaarden.
 9. Ingeval annulering zal er steeds een forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht worden van 25% van de bestelde werken met een minimum van 500€ en dit wegens de door ons gemaakte kosten en schade ingevolge aanpassing planning. Indien BVBA Speeckaert een hogere schadevergoeding kan bewijzen, kan deze hogere vergoeding ingevorderd worden.
 10. Indien op het ogenblik van annulering goederen reeds verwerkt, besteld of aangekocht zouden geweest zijn, zal de opdrachtgever ons integraal dienen te vrijwaren tav de reeds betaalde facturen en tav onze leverancier.
 11. Uitstel van levering en betaling is onmogelijk, dit om technische, administratieve en financiële redenen.